ICC-cursus Zeeland

Voor iedereen die nog beter toegerust wil zijn voor het werk als icc’er.

Wil je nog beter toegerust zijn voor je werk als interne cultuurcoördinator? Volg dan de ICC-cursus Zeeland. De training is leerzaam en inspirerend voor zowel nieuwe als gecertificeerde cultuurcoördinatoren en groepsleerkrachten, omdat actuele ontwikkelingen in cultuureducatie de revue passeren. In de bijeenkomsten krijg je onder meer ingrediënten aangereikt voor het schrijven van een cultuurbeleidsplan of een update van het bestaande cultuurbeleidsplan op school.

De eerstvolgende ICC-cursus Zeeland start in januari 2019 en duurt zes dagdelen. 

Ook voor vo

De cursus is voor het eerst opengesteld voor docenten uit het voortgezet onderwijs. Deelnemers uit het vo worden toegevoegd aan de inschrijvingen uit het primair onderwijs en vormen een gemengde groep.

Data, tijden en locaties

Woensdag 23 januari, 13 februari, 20 maart, 10 april, 8 mei en 19 juni 2019. Van 15.30 tot 19.30 uur. De cursus wordt gegeven op wisselende culturele locaties in Middelburg en Goes.

Doelgroep(en): Icc'ers, Team/Leerkrachten

Thema('s): Samenhang in het curriculum van de school, Samenwerking

Trainer(s): Pieter Mols, ContraPunt

Categorie: Meerdaagse cursus  

Duur: Zes x 4 uur

Studiebelasting: Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ongeveer 50 uur.

Prijs: €175 per persoon (Cultuurkwadraat vraagt per deelnemer een eigen bijdrage van 25% van de kosten van de cursus) 

Aanmelden: info@cultuurkwadraat.nl

Opzet Icc-cursus Zeeland

Bijeenkomst 1. Visie op cultuureducatie
We gaan aan de slag om een visie op cultuureducatie te formuleren die past bij de context van de school waar de icc'ers werken. De bijeenkomst bestaat uit een aantal activiteiten waarin ingrediënten worden aangedragen om een visie te formuleren. Op basis van de verzameling gegevens kan iedere icc'er een visie formuleren die past bij zijn/haar schoolconcept. De kern van de visie wordt gevormd door een antwoord op de vraag: Wat kan cultuur bijdragen aan de manier waarop wij op onze school naar onderwijs kijken?

Bijeenkomst 2. Stand van zaken
We verzamelen materiaal om in beeld te brengen wat de stand van zaken op dit moment is op de scholen waar de icc'ers werken. Welke rol speelt cultuur nu op de school. In de bijeenkomst komen ook actuele zaken aan bod als Cultuur in de Spiegel, doorgaande leerlijnen, portfolio en scenario’s cultuureducatie.

Bijeenkomst 3. Samenwerken
Zowel interne samenwerking en draagvlak als samenwerking met externen komen aan de orde. Daarbij maken we een analyse van de huidige stand van zaken met betrekking tot samenwerken. En in het verlengde van de geformuleerde visie beschrijven we de gewenste manier van samenwerken. Om verschil tussen de actuele stand van zaken en de gewenste situatie met betrekking tot samenwerking te overbruggen, ontwikkelen we een stappenplan voor de komende jaren.

Bijeenkomst 4. Rol en taken van de icc'er, voorwaarden en financiën
We zoomen in op de rol en taken van de icc'er. Welke rol speelt de icc'er op dit moment en wat is de gewenste situatie als we kijken naar de geformuleerde visie. Ook hier leidt een stappenplan tot beleid om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Verder gaan we in deze bijeenkomst op zoek naar de voorwaarden die vervuld moeten worden om de visie te kunnen bereiken en werpen we een blijk op de financiële mogelijkheden rondom cultuureducatie.

Bijeenkomst 5. Inzoomen op creativiteit
Deze bijeenkomst wordt gebruikt om nadrukkelijk aandacht te besteden aan creativiteit en onderwijs. Wat bedoelen we als we de term ‘creativiteit’ hanteren? Wat zijn de kenmerken van een creatief proces en hoe kun je die kenmerken didactisch vertalen? Wat zijn de kenmerken van creatief gedrag? De bijeenkomst leidt tot concrete werkmodellen die verwerkt kunnen worden in het beleidsplan.

Bijeenkomst presenteren aan team
Tussen de vijfde en zesde bijeenkomst presenteren de deelnemers hun beleidsplan aan het eigen team op school

Bijeenkomst 6. Presenteren en certificering
De laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun beleidsplannen en worden de certificaten uitgereikt. Voor deze bijeenkomst worden ook icc'ers en aanbieders uitgenodigd die eerder de cursus volgden.

meer